MENU

Congress Information

Faculty List

International Faculty

Jose Nicolas Cruz

Hee Hwa Ho

Yuji Ikari 

Tom Johnson

Soe Win Kyaw 

Michael Kang-Yin Lee

Joshua Ping Yun Loh

Sameer Mehta

Sunao Nakamura

Quang Ngoc Nguyen

Paul Ong

Kirti Punamiya

Asri Ranga

Seung-Woon Rha 

Ramesh Singh

Kin-Lam Tsui

Wasan Udayachalerm

to be updated

Domestic Faculty (Taiwan)

Chi-Jen Chang

Shang-Hung Chang

Chun-Chi Chen

Kuan-Chun Chen

Yueh-Chung Chen

Cheng-Chung Cheng

Jun-Jack Cheng

Pao-Hsien Chu

I-Chang Hsieh

Chung-Ho Hsu

Po-Chao Hsu

Hsuan-Li Huang

Wei-Chun Huang

Chi-Ling Hung

Ta-Chuan Hung

Juey-Jen Hwang

Hsien-Li Kao

Cheng-Han Lee

Jen-Kuang Lee

Wen-Lieng Lee

Chia-Pin Lin

Ting-Tse Lin

Shih-Chi Liu

Tsun-Jui Liu

Tse-Min Lu

Chun-Hung Su

Tien-Ping Tsao

Wei-Kung Tseng

Ji-Hung Wang

Kuang-Te Wang

Yi-Chih Wang

Chiung-Jen Wu

Tien-Yu Wu

Yen-Wen Wu

Wei-Hsian Yin